Thứ tư, 2019-05-22, 3:47 AM
DANH MỤC CHÍNH

>>CHIA SẺ <<
Bản ghost windows 7 ( 32bít )
Bản ghost windows 10(32bít )
Bài tập trắc nghiệm ôn thi cuối kì 2 môn Khoa học, lịch sử và địa lí lớp 5

Search

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về web của tôi ?

Tổng số ý kiến: 40

Lượt truy cập

[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn đàn » Giáo án tiểu học » Giáo án lớp 5 » Giáo án lớp 5 - tuân 15 ( CKTKN) (Giao án lớp 5 tuan 15 - CKTKN)
Giáo án lớp 5 - tuân 15 ( CKTKN)
phuthanhphu89Ngày: Thứ tư, 2013-06-26, 8:07 AM | Tin nhắn # 1
Sergeant
Nhóm: Quản trị viên
Số bài viết: 26
Điểm thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Hiện đang: vắng mặt
TUẦN 15
Thứ hai ngày 26 tháng 11  năm 2012
Toán
Tiết 71 : Luyện tập
 
         I. Mục tiêu: 
            Giúp học sinh :
-        Bieát chia moät soá thaäp phaân cho moät soáthaäp phaân; Vaän duïng ñeå tìm x vaø giaûi toaùn coù lôøi vaên; Laøm ñöôïc
caùc baøi taäp 1(a,b,c),2a,3 SGK.
-        Giáo dục HS tính cẩn thận khi làm toán.
          II. Các hoạt động dạy–học  :
Æ Hoaït ñoäng 1 : Hướng dẫnHs làm bài tập
* Bài 1:
- 4 HS lên bảng, HS cả lớp làm vở bài tập
Kết quả tính đúng là :
      a) 17,55 ; 3,9 = 4,5
      b) 0,603 : 0,09 = 6,7
      c) 0,3068 : 0,26 = 1,18
      d) 98,156 : 4,63 = 21,2
* Bài 2 :
- 1 HS nêu : yêu cầu bài
tập
- 3 HS lên bảng làm bài.
HS cả lớp làm bài vào vở bài tập
a) x x 1,8 = 72
b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02
c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08
- HS
nhận xét bài làm của bạn cả cách làm và các kết quả tính.
- 2
HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.
* Bài 3 :
- 1
HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK
- HS
cả lớp làm bài vào vở bài tập, sau đó 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp để
chữa bài. HS cả lớp theo dõi bổ sung ý kiến
Bài giải :
1 lít
dầu hoả nặng là :
3,952 :
5,2 = 0,76 (kg)
Số lít
dầu hỏa có là :
5,32 :
0,76 - 7 (l)
         Đáp số : 7 l
 
Æ Hoaït ñoäng 2 :  Củng cố, dặn dò :
GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài
tập và chuẩn bị bài sau


[img]file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/img]  

Taäp ñoïc
Tieát 29: Buôn chư lênh đón cô giáo
         I. Mục tiêu: 
        - Phát âm đúng tên người dân tộctrong bài; đọc diễn cảm với giọng phù hợp nội dung từng đoạn.
          - Hieåu nội dung: Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn con em được họchành.(Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi 1;
2; 3).
          - Giaùoduïc tình caûm yeâu thöông kính troïng thaày coâ.
          II. Đồ dùng dạy học :
          Bảng phụ ghi đoạn 3
          III. Các hoạt động dạy –học  :
C Hoaïtñoäng 1: Luyeän ñoïc
        - HS khaù gioûi ñoïc qua baøi 1 löôït.
          - HS ñoïccaùc töø: Y Hoa, Rok.
          - GVhöôùng daãn chung caùch ñoïc toaøn baøi.
          - GV phaânñoaïn ñoïc cuûa baøi ñoïc.
              + Ñoaïn 1: Töø ñaàu ..... khách quý.
              + Ñoaïn 2: Y Hoa…. Nhát dao
              + Đoạn 3:Giaø Rok ….. caùi chöõ naøo.
              + Ñoaïn 4: Phaàn coøn laïi
          - HS noáitieáp ñoïc theo ñoaïn.
          - GVhöôùng daãn HS luyeän ñoïc caùc töø coøn phaùt aâm sai.
          - HS ñoïcphaàn chuù giaûi. GV giaûi nghóa theâm caùc töø ngöõ:tuïc leä, phaêng phaéc.
          - HS ñoïctheo caëp.
          - GV ñoïcdieãn caûm toaøn baøi vaên(Ñoïc gioïng trang nghieâm, vui, hoà hôûi.
C Hoaïtñoäng 2: Tìm hieåu baøi
          - HS ñoïcto ñoaïn 1 traû lôøi caâu hoûi 1.
          - HS ñoïcthaàm ñoaïn 2 traû lôøi caâu hoûi 2.
          - HS ñoïcthaàm laïi toaøn baøi traû lôøi caâu hoûi3 vaø 4.
          - GV höôùng daãn gôïi yù cho HS neâu noäi dung cuûa baøi:
            Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn con em được học hành.
C Hoaïtñoäng 3: Höôùng daãn HS luyeän ñoïc dieãn caûm
          - GV choïnñoaïn 3 höôùng daãn HS luyeän ñoïc dieãn caûm.
          - HSluyeän ñoïc dieãn caûm theo phaân vai.
          - Moätvaøi nhoùm thi ñua ñoïc tröôùc lôùp.
          - Caû lôùpvaø GV nhaän xeùt; bình choïn-Tuyeân döông.
*  Cuûng coá - daën doø:
         - HS neâu laïi noäi dung baøi.
            - GVnhaän xeùt tieát hoïc.
                        - Yeâu caàu HS veà chuaån bò tröôùcbaøi"Veà ngoâi nhaø ñang xaây".


[img]file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/img]
File đính kèm: Tun_15.doc(183.0 Kb)
 
Diễn đàn » Giáo án tiểu học » Giáo án lớp 5 » Giáo án lớp 5 - tuân 15 ( CKTKN) (Giao án lớp 5 tuan 15 - CKTKN)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Bản quyền thuộc về Trương Thành Phú-An Cơ-Châu Thành- Tây Ninh© 2019