Trước tiên bạn vào menu Tools\ Macro\ Visual Basic Editor (Alt + F11). Khi xuất hiện cửa sổ Micrososft Visual Basic, bạn vào menu Insert\ Module và nhập đoạn mã sau đây.

Sub InsertFraction()
Dim Tuso As String
Dim Mauso As String

Tuso = InputBox("Ban hay nhap tu so:", "Tu so")
If Tuso <> "" Then
Mauso:
Mauso = InputBox("Ban hay nhap mau so:", "Mau so")

If Mauso = "0" Then
MsgBox "Mau so khong the la gia tri 0 duoc.", , "Khong dung"
GoTo Mauso
Else
If Mauso <> "" Then
ActiveDocument.Fields.Add Range:=Selection.Range, _
Type:=wdFieldEmpty, Text:="EQ \f(" & Tuso & ", " & Mauso & " )", _
PreserveFormatting:=False
End If
End If
End If
End Sub

Nhập xong, nhấn Alt+Q để trở về cửa sổ Word. Mỗi khi cần tạo các phân số, bạn vào menu Toos\ Macro\ Macros, chọn InsertFraction và nhấn nút Run. Công việc của bạn là nhập phân số theo hướng dẫn và cuối cùng bạn sẽ có một phân số theo ý muốn.


Còn một cách nữa là:


1. Tại vị trí muốn viết công thức , bạn bấm CTRL-F9

2. Tại vị trí giữa dấu ngoặc nhọn bạn gõ như sau

eq \f(a,b)

a : tử số
b : mẫu số

có thể như sau { EQ \f (tử số, mẫu số) }

3. Bấm tiếp phím Shift-F9

Chúc thành công